Gemeente Vlist / Portal / SIMloket / Bouw en verbouw, omgevingsvergunning

Bouw en verbouw, omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Wilt u als particulier of bedrijf gaan (ver)bouwen, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Gaat het om een groot bouwwerk (hoger dan 5 meter)? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. In andere gevallen hoeft u vaak alleen een melding te doen.

  Controleer of u voor uw bouwplannen een vergunning moet hebben vóórdat u gaat bouwen! U kunt hiervoor een check doen via Omgevingsloket online. Daar kunt u de vergunning ook digitaal aanvragen. Overleg bij twijfel altijd eerst met de gemeente.

 • Voorwaarden

  Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van wat u wilt bouwen. U hebt altijd een omgevingsvergunning nodig als gaat bouwen of verbouwen aan een monument. Voor veel andere bouwwerken hebt u geen vergunning nodig. Als uw bouwplannen niet aan het bestemmingsplan voldoen, moet u toch een vergunning aanvragen.

  Vergunningsvrij bouwen

  In het algemeen hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf, als het bijgebouw niet hoger is dan 5 meter. Daarnaast gelden voor een dakkapel of dakraam aan de voorkant strengere regels dan voor een dakkapel aan de achterkant.

  De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan en voldoen aan de eisen in het Besluit omgevingsrecht:

  • dakkapellen
  • dakraam
  • collectoren voor warmteopwekking
  • panelen voor elektriciteitsopwekking
  • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
  • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken
  • tuinmeubilair
  • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
  • schuttingen
  • overbruggingsconstructies
  • vlaggenmasten
  • antenne-installaties
  • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
  • magazijnstellingen
  • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
  • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter

  Weigeringsgronden

  In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
  • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
  • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.
 • Gang van zaken

  Doe een vergunningcheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

  Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Vul de aanvraag dan alsnog volledig in. Doet u dit niet dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet.
  • De gemeente publiceert alle vergunningaanvragen binnen 2 weken na ontvangst.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan iedereen hierover zijn zienswijze indienen. In uw zienswijze licht u toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep gaan bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

 • Meenemen

  Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. De gemeente kan nog om aanvullende informatie vragen. Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige situatie én nieuwe situatie tonen. Stuur één of meer van de volgende gegevens:

  • constructieberekening of constructieve tekening
  • plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100)
  • situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
  • tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk
 • Achtergrond

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

  De beslistermijn geldt niet als de beslissing moet worden aangehouden.

  Aanhouden beslissing

  Soms moet de gemeente de beslissing over het verlenen van de omgevingsvergunning aanhouden. Als het besluit wordt aangehouden, wordt dit u meegedeeld. De gemeente houdt de beslissing onder andere aan als vóór de dag van de aanvraag een van de volgende situaties ontstaat:

  • Een voorbereidingsbesluit is in werking getreden.
  • De provincie of de minister heeft verklaard dat een provinciale verordening of besluit wordt voorbereid.
  • Een bestemmingsplan is in ontwerp ter inzage gelegd.
  • Een aanwijzingsbesluit van de provincie of minister wordt voorbereid.
  • Een bestemmingsplan is vastgesteld.
  • Een bestemmingsplan is na vaststelling bekendgemaakt.
  • Het exploitatieplan op het van toepassing zijnde bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk vastgesteld. In dit exploitatieplan wordt de financiering van gemeentelijke voorzieningen bij het bijbehorende bouwplan geregeld.
 • Tips

  Vooroverleg

  De gemeente kan uw aanvraag omgevingsvergunning niet in behandeling nemen of u de vergunning weigeren. Wilt u dit voorkomen, dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij het maken van uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Wetgeving

 • Zie ook

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast