Gemeente Vlist / Portal / SIMloket

Preventie van mogelijke vervuiling in het algemeen

Zoeken
Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Slopen van gebouw of woning, sloopmelding
  • U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

   Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

   • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
   • bij de sloop verwijdert u asbest

   Sloopmelding én omgevingsvergunning

   In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

   • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
   • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
   • slopen in strijd met het bestemmingsplan
  • Sloopmelding doen

   U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

   Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

   • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
   • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

   Na de sloopmelding

   De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

   Start en einde werkzaamheden melden

   Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

   Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  • Gegevens bij de sloopmelding

   • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
   • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
   • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
   • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
   • hoe u gaat slopen
   • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

   Rapporten meesturen bij de sloopmelding

   Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

   • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
   • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
   • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
   • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

   Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

  • 4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

   Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

   Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

   • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
   • Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
   • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
  • Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid. Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten.

 • Bestemmingsplan, inzien
  • In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriële functie of een woonfunctie heeft. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

   Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien bij de gemeente.

  • Bij koop of huur van een woning is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving van het huis. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving? Deze informatie staat in een bestemmingsplan en kan u helpen bij de keuze voor een woning.

  • U kunt zich bij de gemeente melden. Er is een ruimte gereserveerd waar u de bestemmingsplannen kunt inzien. Nieuwe bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

  • Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit:

   • een of meerdere verbeeldingen of plankaarten
   • regels over de bebouwing en het gebruik
   • een toelichting

   Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd en worden ook ter inzage gelegd. Richt u zich tot de instantie die het inpassingsplan heeft opgesteld om de plannen in te zien.

 • Bestemmingsplan, wijzigen
  • U kunt verzoeken een bestemmingsplan te wijzigen als u de grond anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat. Bijvoorbeeld als u wilt gaan bouwen of verbouwen. Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente.

   In een bestemmingsplan staat beschreven hoe de stukken grond in de gemeente gebruikt worden. Er is bijvoorbeeld in geregeld of er laagbouw of hoogbouw staat, of er een school staat of moet komen of dat er tuinen liggen.

   Een verzoek om een bestemmingsplan te wijzigen kunt u doen bij een bestaand bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een principeverzoek genoemd. Ook voordat het bestemmingsplan definitief is, kunt u al een verzoek doen om het te wijzigen. Dit doet u door een zienswijze in te dienen als het bestemmingsplan ter inzage is gelegd.

  • De gemeente maakt bestemmingsplannen voor het gebied binnen haar gemeentegrenzen. Ook maakt de gemeente uitwerkings- of wijzigingsplannen. In een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan worden kleine wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan.

   Iedere belanghebbende kan de gemeente verzoeken om een gemeentelijk bestemmingsplan te wijzigen.

  • Wilt u een verzoek indienen om een bestemmingsplan te wijzigen? Neem dan vooraf contact op met de gemeente. Zij kan u precies vertellen op welke wijze u dit het best kunt doen en of het zinvol is.

   Wijzigen voordat bestemmingsplan definitief is vastgesteld (zienswijze)

   • De gemeente legt 6 weken lang een ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. Dit wordt van tevoren aangekondigd in het lokale huis-aan-huisblad en/of via de gemeentelijke website. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
   • Tijdens deze periode van 6 weken kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. In uw zienswijze geeft u uw mening over het plan.
   • Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
   • Nadat het plan is vastgesteld legt de gemeente het opnieuw 6 weken ter inzage. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, als u eerder ook een zienswijze hebt ingediend.
   • Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

   Wijzigen van een bestaand bestemmingsplan (principeverzoek)

   U dient een principeverzoek in om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen. Dit verzoek kunt u op elke gewenste manier indienen. Hierdoor verschilt het per aanvraag hoe lang het duurt voordat u een beslissing krijgt. Tegen een principeverzoek kunt u geen bezwaar maken of in beroep gaan.

   Een positief antwoord op een verzoek verplicht de gemeente niet om een bestemmingsplan te wijzigen. Wilt u toch een stuk grond bebouwen of gebruiken? U kunt dan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen.

  • Wilt u zelf (ver)bouwen, dan kunt u het beste schetsen of tekeningen meesturen over de huidige situatie en uw bouwplannen. Zo kan de gemeente bepalen of uw verzoek tot bouwen past binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

  • Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

   Het plan bestaat minimaal uit een verbeelding met de verschillende bestemmingen. Vaak bevat het plan ook bebouwings- en gebruiksregels en een toelichting.

   Hoe gedetailleerd is het plan?

   Soms is een bestemmingsplan globaal van karakter. In zo'n bestemmingsplan is bepaald dat de gemeente binnen bepaalde grenzen het bestemmingsplan uitwerkt of wijzigt. Bij de uitwerking gaat het om detaillering van het bestemmingsplan. In beginsel blijft de hoofdfunctie (zoals woondoeleinden) ongewijzigd en wordt deze uitgewerkt voor bijvoorbeeld diverse woningtypes (vrijstaand, aaneengesloten, gestapeld enzovoort). Bij wijzigingsplannen gaat het om wijziging van de functie, bijvoorbeeld van de bestemming "bedrijven" naar de bestemming "wonen".

   Wat is het buitengebied?

   Het buitengebied is het gebied gelegen buiten de bebouwde kom. Vaak wordt hiermee het agrarische (open) gedeelte van een gemeente bedoeld. Het gebied geniet vaak bijzondere bescherming door allerlei planologische maatregelen. In deze gebieden mogen meestal geen bouwactiviteiten plaats vinden.

  • Let op! Een verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is iets anders dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Beslist de gemeente positief op uw verzoek en u besluit te gaan bouwen, dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

 • Milieu, omgevingsvergunning of melding
  • Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

   Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  • Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over het volgende:

   • verwerken van afval
   • geluidsniveau van uw bedrijf
   • gebruik van energie
   • vervuiling van water, bodem en lucht
  • Bekijk eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw bedrijf valt. Dit doet u via Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor eHerkenning. U kunt de aanvraag of melding alleen digitaal doen.

   Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

   Vergunning aanvragen

   Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

   Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

   U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

   Melding doen

   Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens.

  • Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

   Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de instantie niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

   Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

   Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

   Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.

   Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

   Melding

   4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen.

  • Vooroverleg

   Wilt u voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Asbest verwijderen uit woning, melding
  • Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

   Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

  • Sloopmelding doen

   Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. U doet de melding digitaal via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

   Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

   • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
   • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

   Na de sloopmelding

   De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

   Start en einde werkzaamheden melden

   Voordat u begint met asbest verwijderen, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

   Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  • Gegevens bij de melding

   • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
   • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
   • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
   • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
   • hoe u gaat slopen
   • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

   Asbestinventarisatierapport

   U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

   • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert
   • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994

   Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

  • 4 weken na uw melding kunt u beginnen met asbest verwijderen. Hebt u een melding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

   Hebt u bericht gekregen dat uw melding niet volledig is? Dan mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

  • Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast