Gemeente Vlist / Portal / SIMloket

Informatie en advies over bouwen door bewoners

Zoeken
Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen
  • Wilt u een gebouw of ander object nabij een hoogspanningslijn plaatsen of bouwen? Dat mag in principe. Toch kan de gemeente uit gezondheidsoverwegingen bepalen dat binnen een vastgestelde afstand geen objecten geplaatst worden. Dit doet de gemeente omdat hoogspanningslijnen de gezondheid ernstig kunnen schaden.

  • De rijksoverheid adviseert gemeenten om zo weinig mogelijk situaties te laten ontstaan waarbij gezondheidsrisico’s kunnen optreden. Of er gezondheidsrisico’s zijn hangt af van het soort object. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen woningen mogen worden gebouwd binnen een bepaalde afstand van de hoogspanningslijn. Uit voorzorg worden ook scholen, crèches en kinderopvangplaatsen niet geplaatst nabij hoogspanningslijnen. Hetzelfde geldt voor sportfaciliteiten.

   Besluit de gemeente om toch gebouwen of andere objecten te plaatsen in de buurt van hoogspanningslijnen, dan moet zij dat goed onderbouwen. Ook moet de gemeente burgers goed informeren waarom bijvoorbeeld besloten is om ondanks de gezondheidsrisico’s toch dicht bij een hoogspanningslijn te bouwen.

  • Informeer de gemeente voordat u gaat bouwen of een object wilt plaatsen nabij een hoogspanningslijn. Geef daarbij onder andere het volgende aan:

   • Waar gaat u het object plaatsen/bouwen?
   • Waarvoor dient het object en hoe groot wordt het?
   • Waarom wilt u het object plaatsen/bouwen
   • Gaat het om een tijdelijke situatie: Wanneer wilt u het object plaatsen en hoelang?
  • Verschillende onderzoeken tonen aan dat bovengrondse hoogspanningslijnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een verband is tussen hoogspanningslijnen en een hogere kans op leukemie bij kinderen tot 15 jaar. Daarom adviseert de rijksoverheid gemeenten om zo weinig mogelijk nieuwe situaties te laten ontstaan waarbij kinderen langdurig blootgesteld worden aan de elektromagnetische golven van hoogspanningslijnen. Langdurig is minimaal 14-18 uur per dag gedurende minimaal 1 jaar.

 • Bouw- en grondverklaring, aanvraag
  • Wilt u een huis kopen, dan eisen financieringsmaatschappijen of banken bij de verstrekking van een hypotheek soms dat u bepaalde gegevens van de gemeente schriftelijk aanlevert. U kunt bijvoorbeeld denken aan informatie over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank, eventuele bodemverontreiniging en bestemmingsplanbepalingen. Ook voor het aanvragen van een cultuurhypotheek bij monumenten kunnen gegevens nodig zijn die de gemeente verstrekt.

  • U vraagt de verklaring persoonlijk of schriftelijk aan bij de gemeente.

  • Uw hypotheekaanvraag en de omgevingsvergunning (als u die hebt).

 • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente, inzage
  • Wilt u weten welke stedenbouwkundige plannen de gemeente heeft? U kunt de vastgestelde plannen inzien bij de gemeente. Zo kunt u zien wat de gemeente van plan is met de inrichting van bebouwd gebied.

  • U kunt persoonlijk bij de gemeente langsgaan om de stedenbouwkundige plannen in te zien.

   Een stedenbouwkundig plan dat onderdeel is van een bestemmingsplan, kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  • De gemeente maakt voor de inrichting van bebouwde (of te bebouwen) gebieden een stedenbouwkundig plan. In dit plan geeft de gemeente de contouren aan van de geplande bebouwing. U kunt hierbij onder meer denken aan het onderscheid in hoogbouw en laagbouw, woongebieden en kantoorruimtes, vrije sectorwoningen en woningen in de sociale huursector. De gemeente legt deze plannen als bestuurlijke voornemens voor aan het gemeentebestuur.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen, inzage
  • Wilt u weten welke bouwplannen bij de gemeente zijn ingediend? U kunt deze plannen inzien bij de gemeente. Volgens de wet moet de gemeente namelijk alle bouwplannen ter inzage leggen. Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en via publicatie op de gemeentelijke website.

  • U kunt zich melden bij de gemeente. In de hal is een ruimte gereserveerd waar u de bouwplannen kunt inzien.

  • Om een vergunning voor het bouwen te krijgen, moet de aanvrager bij de gemeente een bouwplan indienen. Hierin staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de gemeente om een schets van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens komen ter inzage te liggen bij de gemeente.

   Heeft de gemeente een vergunning verleend en wilt u hiertegen bezwaar maken? Inzage in de bouwplannen helpt u om uw bezwaar goed te onderbouwen. Ook als u een zienswijze wilt indienen over een voorgenomen vergunningbesluit van de gemeente, kan inzage in de bouwplannen u helpen bij uw motivatie waarom u bezwaar maakt.

 • Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik
  • U kunt niet altijd met uw onroerend goed, zoals een woning, doen wat u wilt. Zo kunnen uw rechten worden beperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerend goed. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom aan te kopen.

  • Alle gemeentelijke beperkingen die vallen onder de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb), moeten staan ingeschreven in de gemeentelijke registers. De gemeente registreert de beperkingen die ze zelf oplegt in een landelijke database (de Landelijke Voorziening). Deze wordt beheerd door het Kadaster.

   Naast gemeentelijke beperkingen zijn er ook nog niet-gemeentelijke beperkingen. Alle niet-gemeentelijke beperkingen die onder de Wkpb vallen, staan ingeschreven en geregistreerd bij het Kadaster.

   Openbaarheid gegevens

   De gegevens zijn openbaar, dus iedereen kan deze opvragen. Maar de gemeente geeft niet zomaar persoonsgegevens (gekoppeld aan onroerend goed objecten) vrij.

  • Vraag bij het Kadaster een Kadastraal uittreksel of een Kadastraal bericht eigendom aan. Hierop staan alle gemeentelijke en niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. De gemeentelijke beperkingen kunt u ook bij de gemeente inzien.

 • Bestemmingsplan, inzien
  • In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriële functie of een woonfunctie heeft. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

   Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien bij de gemeente.

  • Bij koop of huur van een woning is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving van het huis. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving? Deze informatie staat in een bestemmingsplan en kan u helpen bij de keuze voor een woning.

  • U kunt zich bij de gemeente melden. Er is een ruimte gereserveerd waar u de bestemmingsplannen kunt inzien. Nieuwe bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

  • Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit:

   • een of meerdere verbeeldingen of plankaarten
   • regels over de bebouwing en het gebruik
   • een toelichting

   Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd en worden ook ter inzage gelegd. Richt u zich tot de instantie die het inpassingsplan heeft opgesteld om de plannen in te zien.

 • Brandveiligheid, advies
  • Weet u niet zeker of uw woning of pand brandveilig genoeg is? U kunt dan advies vragen aan de brandweer. De brandweer is ook de adviseur van de gemeente als er een omgevingsvergunning verleend moet worden.

  • Een brandveiligheidsadvies kunt u zelf vragen aan de brandweer.

   Gaat u een pand bouwen of gebruiken en hebt u daarvoor een omgevingsvergunning nodig, dan beoordeelt de gemeente of uw activiteiten brandveilig zijn. De gemeente bekijkt in overleg met de brandweer of voldoende aandacht is besteed aan brandveiligheidsaspecten. Het advies van de brandweer over brandveiligheid is dus automatisch gekoppeld aan de beoordeling van de aanvraag. U hoeft dan dus geen apart advies meer te vragen.

  • De overheid moet de brandveiligheid van bouwwerken bewaken. Het gaat dan niet alleen om brandveilig bouwen, maar ook om brandveilig gebruik van het gebouw. Regels over brandveilig bouwen en brandveilig gebruiken staan in het Bouwbesluit 2012.

   Bij de brandweer kunt u nuttige tips krijgen om uw woning brandveilig te maken.

 • Milieuvriendelijk bouwen
  • Wilt u zelf bouwen of een nieuwbouwwoning kopen, dan kunt u te maken krijgen met duurzaam bouwen (dubo). Dubo staat voor het bouwen via methoden en met materialen die het milieu minimaal belasten, zoals zuinig gebruik van energie, grondstoffen en ruimte, landschappelijke inpassing en beperking van afval of overige effecten op het milieu.

  • Duurzaam bouwen bestaat uit overeenkomsten die worden afgesloten met de ontwikkelaars van nieuwe plannen. Gemeenten stimuleren duurzaam bouwen via het sluiten van convenanten.

  • De gemeente stimuleert u om duurzaam te bouwen door bijvoorbeeld eisen te stellen in een koopcontract (met of zonder mogelijke boetes).

  • Een overzicht met de methoden en/of materialen die worden gebruikt bij het duurzaam bouwen.

 • Bouw en verbouw, welstand
  • De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

   De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

  • De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

   • de eigenschappen van de bestaande bebouwing
   • de openbare ruimte
   • het landschap
   • de stedenbouwkundige situatie
   • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
   • samenhang in het bouwwerk
  • U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

   Vraag een voorlopig oordeel aan

   Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een voorlopig oordeel aan de welstandscommissie. Geef hierbij een tekening van wat u wilt bouwen.

   • tekeningen van de gewenste bebouwing
   • details over het uiterlijk van de bebouwing
   • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
   • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast