Gemeente Vlist / Portal / SIMloket

Bouwen van een nieuwe woning

Zoeken
Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Omgevingsvergunning
  • Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Vaak hebt u dan een omgevingsvergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Via deze wet zijn 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Zo kunt u al uw benodigde vergunningen in een keer aanvragen bij slechts één loket. Dit bespaart u tijd en geld. Ook geldt er één bezwaar- en beroepsprocedure.

  • U hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig voor de volgende activiteiten:

   • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
   • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
   • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
   • het aanleggen van een weg
   • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
   • het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis)
   • het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan
   • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand
   • het oprichten of veranderen van een bedrijf
   • gebruik van een perceel in afwijking van het bestemmingsplan

   Soms zijn er nog andere activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Welke dit zijn, vindt u in de gemeentelijke (of provinciale) verordening.

  • U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. U stuurt het dan per post naar de gemeente.

   Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

   Omgevingsvergunning voor bedrijven

   De omgevingsvergunning is voor veel bedrijven vaak een complex geheel. De gemeente wil daarom graag in een vroeg stadium meedenken/adviseren en de procedure toelichten.

   Wij nodigen bedrijven dan ook uit om voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning een afspraak te maken voor vooroverleg met één van onze bouwplantoetsers, de heer K. Brandwijk of de heer W.P. Essers (0182-348400). Om dit vooroverleg efficiënt te laten verlopen is het wel noodzakelijk om uw wensen schetsmatig op papier te hebben.

   Als u een vooroverleg heeft gehad is het vervolgens het streven van de gemeente Vlist, mits er geen adviezen bij andere instanties moeten worden ingewonnen, om binnen 6 weken de ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning af te wikkelen.

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning in sommige gevallen automatisch (van rechtswege) verleend.

   Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

   Bezwaar en beroep

   Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

   Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. In die gevallen legt de gemeente het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan dan binnen 6 weken een zienswijze hierover indienen. Wilt u een zienswijze indienen, dan moet u hierin toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

  • Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een vergunning nodig die niet onder de omgevingsvergunning valt, zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

   Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. Dit betekent dat u sommige verbouwingen in huis mag uitvoeren zonder dat u hiervoor een vergunning hebt. In het Besluit omgevingsrecht staat voor welke activiteiten geen vergunning nodig is.

 • Rioolaansluiting aanvragen
  • Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf de perceelgrens van uw gebouw. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

  • Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel, dan hebt u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.

  • U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag aan om hoeveel aansluitingen het gaat en de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd).

  • Bij een aanvraag heeft de gemeente in elk geval de volgende informatie nodig:

   • Een situatieschets
   • Informatie over de aard van het stelsel: gecombineerd of gescheiden
 • Slopen van gebouw of woning, sloopmelding
  • U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

   Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

   • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
   • bij de sloop verwijdert u asbest

   Sloopmelding én omgevingsvergunning

   In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

   • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
   • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
   • slopen in strijd met het bestemmingsplan
  • Sloopmelding doen

   U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

   Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

   • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
   • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

   Na de sloopmelding

   De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

   Start en einde werkzaamheden melden

   Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

   Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  • Gegevens bij de sloopmelding

   • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
   • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
   • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
   • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
   • hoe u gaat slopen
   • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

   Rapporten meesturen bij de sloopmelding

   Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

   • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
   • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
   • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
   • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

   Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

  • 4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

   Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

   Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

   • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
   • Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
   • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
  • Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid. Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten.

 • Grond, bagger en bouwstoffen toepassen, melding
  • Als u gaat bouwen of verbouwen, dan moet u zorgen voor de de kwaliteit van de bouwmaterialen zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen. Denk bij bouwstoffen aan beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u landelijk moet melden.

   Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook hergebruik van sloopmateriaal moet u melden.

  • Stap 1: bepaal of u een melding moet doen

   U hoeft geen melding te doen als u bouwmaterialen als particulier gebruikt. Bedrijven hoeven geen melding te doen in de volgende gevallen:

   • U gaat minder dan 50 m3 schone grond gebruiken.
   • U gaat baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel.
   • U gaat eigen grond of baggerspecie in uw landbouwbedrijf gebruiken of opslaan.
   • U gaat bouwstoffen die niet verontreinigd zijn gebruiken of opslaan.

   In alle andere gevallen doet u een melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

   Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

   • Gaat u verontreinigde bouwstoffen gebruiken of hergebruiken, dan moet u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren melden.
   • In alle andere gevallen doet u de melding uiterlijk 5 dagen van tevoren.
  • Bij uw melding geeft u de volgende gegevens:

   • de aard, de omvang en de kwaliteit van de bouwmaterialen
   • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
   • de locatie waar u de bouwmaterialen gebruikt
   • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
   • locatie waar de bouwmaterialen vandaan komen
 • Bouw- en grondverklaring, aanvraag
  • Wilt u een huis kopen, dan eisen financieringsmaatschappijen of banken bij de verstrekking van een hypotheek soms dat u bepaalde gegevens van de gemeente schriftelijk aanlevert. U kunt bijvoorbeeld denken aan informatie over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank, eventuele bodemverontreiniging en bestemmingsplanbepalingen. Ook voor het aanvragen van een cultuurhypotheek bij monumenten kunnen gegevens nodig zijn die de gemeente verstrekt.

  • U vraagt de verklaring persoonlijk of schriftelijk aan bij de gemeente.

  • Uw hypotheekaanvraag en de omgevingsvergunning (als u die hebt).

 • Grond kopen, huren of pachten
  • De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

   Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u pachten of huren? Dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wil gebruiken voor landbouw.

   • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
   • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
   • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

   Bouwen op grond

   Hebt u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan kunt u niet zomaar gaan bouwen op de grond. De volgende voorwaarden gelden:

   • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
   • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
   • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

   Bent u geen eigenaar van de grond en hebt u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

  • Onderzoek of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

   • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
   • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht u bij het Kadaster.

   Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

  • Verschil tussen huur en pacht

   Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

   Bodemvervuiling

   Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom eerst een bodemonderzoek doen.

 • Bouw en verbouw, omgevingsvergunning
  • Wilt u als particulier of bedrijf gaan (ver)bouwen, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Gaat het om een groot bouwwerk (hoger dan 5 meter)? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. In andere gevallen hoeft u vaak alleen een melding te doen.

   Controleer of u voor uw bouwplannen een vergunning moet hebben vóórdat u gaat bouwen! U kunt hiervoor een check doen via Omgevingsloket online. Daar kunt u de vergunning ook digitaal aanvragen. Overleg bij twijfel altijd eerst met de gemeente.

  • Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van wat u wilt bouwen. U hebt altijd een omgevingsvergunning nodig als gaat bouwen of verbouwen aan een monument. Voor veel andere bouwwerken hebt u geen vergunning nodig. Als uw bouwplannen niet aan het bestemmingsplan voldoen, moet u toch een vergunning aanvragen.

   Vergunningsvrij bouwen

   In het algemeen hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf, als het bijgebouw niet hoger is dan 5 meter. Daarnaast gelden voor een dakkapel of dakraam aan de voorkant strengere regels dan voor een dakkapel aan de achterkant.

   De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan en voldoen aan de eisen in het Besluit omgevingsrecht:

   • dakkapellen
   • dakraam
   • collectoren voor warmteopwekking
   • panelen voor elektriciteitsopwekking
   • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
   • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken
   • tuinmeubilair
   • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
   • schuttingen
   • overbruggingsconstructies
   • vlaggenmasten
   • antenne-installaties
   • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
   • magazijnstellingen
   • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
   • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter

   Weigeringsgronden

   In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

   • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
   • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
   • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
   • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
   • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
   • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
   • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.
  • Doe een vergunningcheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

   Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

   Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

   • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
   • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
   • Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Vul de aanvraag dan alsnog volledig in. Doet u dit niet dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet.
   • De gemeente publiceert alle vergunningaanvragen binnen 2 weken na ontvangst.
   • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

   Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

   Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan iedereen hierover zijn zienswijze indienen. In uw zienswijze licht u toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep gaan bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

  • Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. De gemeente kan nog om aanvullende informatie vragen. Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige situatie én nieuwe situatie tonen. Stuur één of meer van de volgende gegevens:

   • constructieberekening of constructieve tekening
   • plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100)
   • situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
   • tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
   • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
   • details over het uiterlijk van het bouwwerk
   • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
   • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
   • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

   De beslistermijn geldt niet als de beslissing moet worden aangehouden.

   Aanhouden beslissing

   Soms moet de gemeente de beslissing over het verlenen van de omgevingsvergunning aanhouden. Als het besluit wordt aangehouden, wordt dit u meegedeeld. De gemeente houdt de beslissing onder andere aan als vóór de dag van de aanvraag een van de volgende situaties ontstaat:

   • Een voorbereidingsbesluit is in werking getreden.
   • De provincie of de minister heeft verklaard dat een provinciale verordening of besluit wordt voorbereid.
   • Een bestemmingsplan is in ontwerp ter inzage gelegd.
   • Een aanwijzingsbesluit van de provincie of minister wordt voorbereid.
   • Een bestemmingsplan is vastgesteld.
   • Een bestemmingsplan is na vaststelling bekendgemaakt.
   • Het exploitatieplan op het van toepassing zijnde bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk vastgesteld. In dit exploitatieplan wordt de financiering van gemeentelijke voorzieningen bij het bijbehorende bouwplan geregeld.
  • Vooroverleg

   De gemeente kan uw aanvraag omgevingsvergunning niet in behandeling nemen of u de vergunning weigeren. Wilt u dit voorkomen, dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij het maken van uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Bouwvlak, verzoek
  • Een bouwvlak in het bestemmingplan geeft aan dat in dat gebied of locatie mag worden gebouwd (woningen of opstallen, zoals een garage of schuur). In feite is een verzoek om een bouwvlak een bestemmingsplanwijziging. Daarom geldt een vergelijkbare procedure als bij een gewone bestemmingsplanwijziging.

  • U kunt in het bestemmingsplan zien wat de bestemming van de verschillende locaties in de gemeente is. Gebieden en locaties die geen bouwbestemming hebben, kunnen niet worden bebouwd. Wilt u toestemming tot bouwen krijgen voor een gebied dat nog geen bouwbestemming heeft? U kunt de gemeente dan verzoeken alsnog een bouwvlak in het bestemmingsplan aan te geven.

  • Dien een verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan wat de reden is van uw verzoek. Op basis van uw verzoek stelt de gemeente aanvullende vragen, zodat zij een concreet beeld krijgt van uw plannen.

  • Voeg in ieder geval de volgende documenten bij uw verzoek:

   • een bouwplan met situatieschets en plattegronden
   • gaat het om bedrijfsactiviteiten: een bedrijfsplan
 • Bestemmingsplan, inzien
  • In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriële functie of een woonfunctie heeft. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

   Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien bij de gemeente.

  • Bij koop of huur van een woning is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving van het huis. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving? Deze informatie staat in een bestemmingsplan en kan u helpen bij de keuze voor een woning.

  • U kunt zich bij de gemeente melden. Er is een ruimte gereserveerd waar u de bestemmingsplannen kunt inzien. Nieuwe bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

  • Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit:

   • een of meerdere verbeeldingen of plankaarten
   • regels over de bebouwing en het gebruik
   • een toelichting

   Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd en worden ook ter inzage gelegd. Richt u zich tot de instantie die het inpassingsplan heeft opgesteld om de plannen in te zien.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast