Gemeente Vlist / Portal / SIMloket

Aspecten bij de voorbereiding van bekritiseerde bouwplannen van bewoners

Zoeken
Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Woning splitsen, vergunning
  • Als huiseigenaar kunt u uw pand splitsen. Zo kan een woonruimte worden omgebouwd tot meerdere appartementen. Bent u dit van plan, dan moet u een splitsingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

  • Op basis van de huisvestingsverordening bekijkt de gemeente of woningsplitsing toegestaan is. De vergunning kan om de volgende redenen worden geweigerd:

   • in verband met de samenstelling van de woonruimtevoorraad
   • om belemmering van stadsvernieuwing te voorkomen
   • als de staat van onderhoud of de indeling van het gebouw zich ertegen verzet
  • In de huisvestingsverordening vindt u precieze regels hoe u de splitsingsvergunning moet aanvragen, welke gegevens u moet verstrekken, wanneer moet worden beslist op de aanvraag en welke gegevens de gemeente aan u verstrekt.

  • Om een splitsingsvergunning te kunnen krijgen, hebt u in ieder geval een splitsingsplan en een taxatierapport van een beëdigd makelaar nodig. Het rapport bevat een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het gebouw en de tot afzonderlijke woonruimtes bestemde gedeelten van het gebouw.

  • Naast de splitsingsvergunning hebt u misschien ook een omgevingsvergunning nodig in verband met de eventuele (ver)bouw van het pand.

 • Slopen van gebouw of woning, sloopmelding
  • U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

   Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

   • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
   • bij de sloop verwijdert u asbest

   Sloopmelding én omgevingsvergunning

   In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

   • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
   • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
   • slopen in strijd met het bestemmingsplan
  • Sloopmelding doen

   U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

   Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

   • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
   • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

   Na de sloopmelding

   De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

   Start en einde werkzaamheden melden

   Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

   Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  • Gegevens bij de sloopmelding

   • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
   • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
   • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
   • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
   • hoe u gaat slopen
   • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

   Rapporten meesturen bij de sloopmelding

   Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

   • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
   • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
   • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
   • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

   Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

  • 4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

   Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

   Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

   • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
   • Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
   • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
  • Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid. Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten.

 • Bouw en verbouw, omgevingsvergunning
  • Wilt u als particulier of bedrijf gaan (ver)bouwen, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Gaat het om een groot bouwwerk (hoger dan 5 meter)? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. In andere gevallen hoeft u vaak alleen een melding te doen.

   Controleer of u voor uw bouwplannen een vergunning moet hebben vóórdat u gaat bouwen! U kunt hiervoor een check doen via Omgevingsloket online. Daar kunt u de vergunning ook digitaal aanvragen. Overleg bij twijfel altijd eerst met de gemeente.

  • Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van wat u wilt bouwen. U hebt altijd een omgevingsvergunning nodig als gaat bouwen of verbouwen aan een monument. Voor veel andere bouwwerken hebt u geen vergunning nodig. Als uw bouwplannen niet aan het bestemmingsplan voldoen, moet u toch een vergunning aanvragen.

   Vergunningsvrij bouwen

   In het algemeen hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf, als het bijgebouw niet hoger is dan 5 meter. Daarnaast gelden voor een dakkapel of dakraam aan de voorkant strengere regels dan voor een dakkapel aan de achterkant.

   De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan en voldoen aan de eisen in het Besluit omgevingsrecht:

   • dakkapellen
   • dakraam
   • collectoren voor warmteopwekking
   • panelen voor elektriciteitsopwekking
   • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
   • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken
   • tuinmeubilair
   • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
   • schuttingen
   • overbruggingsconstructies
   • vlaggenmasten
   • antenne-installaties
   • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
   • magazijnstellingen
   • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
   • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter

   Weigeringsgronden

   In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

   • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
   • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
   • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
   • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
   • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
   • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
   • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.
  • Doe een vergunningcheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

   Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

   Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

   • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
   • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
   • Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Vul de aanvraag dan alsnog volledig in. Doet u dit niet dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet.
   • De gemeente publiceert alle vergunningaanvragen binnen 2 weken na ontvangst.
   • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

   Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

   Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan iedereen hierover zijn zienswijze indienen. In uw zienswijze licht u toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep gaan bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

  • Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. De gemeente kan nog om aanvullende informatie vragen. Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige situatie én nieuwe situatie tonen. Stuur één of meer van de volgende gegevens:

   • constructieberekening of constructieve tekening
   • plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100)
   • situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
   • tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
   • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
   • details over het uiterlijk van het bouwwerk
   • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
   • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
   • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

   De beslistermijn geldt niet als de beslissing moet worden aangehouden.

   Aanhouden beslissing

   Soms moet de gemeente de beslissing over het verlenen van de omgevingsvergunning aanhouden. Als het besluit wordt aangehouden, wordt dit u meegedeeld. De gemeente houdt de beslissing onder andere aan als vóór de dag van de aanvraag een van de volgende situaties ontstaat:

   • Een voorbereidingsbesluit is in werking getreden.
   • De provincie of de minister heeft verklaard dat een provinciale verordening of besluit wordt voorbereid.
   • Een bestemmingsplan is in ontwerp ter inzage gelegd.
   • Een aanwijzingsbesluit van de provincie of minister wordt voorbereid.
   • Een bestemmingsplan is vastgesteld.
   • Een bestemmingsplan is na vaststelling bekendgemaakt.
   • Het exploitatieplan op het van toepassing zijnde bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk vastgesteld. In dit exploitatieplan wordt de financiering van gemeentelijke voorzieningen bij het bijbehorende bouwplan geregeld.
  • Vooroverleg

   De gemeente kan uw aanvraag omgevingsvergunning niet in behandeling nemen of u de vergunning weigeren. Wilt u dit voorkomen, dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij het maken van uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen, inzage
  • Wilt u weten welke bouwplannen bij de gemeente zijn ingediend? U kunt deze plannen inzien bij de gemeente. Volgens de wet moet de gemeente namelijk alle bouwplannen ter inzage leggen. Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en via publicatie op de gemeentelijke website.

  • U kunt zich melden bij de gemeente. In de hal is een ruimte gereserveerd waar u de bouwplannen kunt inzien.

  • Om een vergunning voor het bouwen te krijgen, moet de aanvrager bij de gemeente een bouwplan indienen. Hierin staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de gemeente om een schets van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens komen ter inzage te liggen bij de gemeente.

   Heeft de gemeente een vergunning verleend en wilt u hiertegen bezwaar maken? Inzage in de bouwplannen helpt u om uw bezwaar goed te onderbouwen. Ook als u een zienswijze wilt indienen over een voorgenomen vergunningbesluit van de gemeente, kan inzage in de bouwplannen u helpen bij uw motivatie waarom u bezwaar maakt.

 • Bouwvlak, verzoek
  • Een bouwvlak in het bestemmingplan geeft aan dat in dat gebied of locatie mag worden gebouwd (woningen of opstallen, zoals een garage of schuur). In feite is een verzoek om een bouwvlak een bestemmingsplanwijziging. Daarom geldt een vergelijkbare procedure als bij een gewone bestemmingsplanwijziging.

  • U kunt in het bestemmingsplan zien wat de bestemming van de verschillende locaties in de gemeente is. Gebieden en locaties die geen bouwbestemming hebben, kunnen niet worden bebouwd. Wilt u toestemming tot bouwen krijgen voor een gebied dat nog geen bouwbestemming heeft? U kunt de gemeente dan verzoeken alsnog een bouwvlak in het bestemmingsplan aan te geven.

  • Dien een verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan wat de reden is van uw verzoek. Op basis van uw verzoek stelt de gemeente aanvullende vragen, zodat zij een concreet beeld krijgt van uw plannen.

  • Voeg in ieder geval de volgende documenten bij uw verzoek:

   • een bouwplan met situatieschets en plattegronden
   • gaat het om bedrijfsactiviteiten: een bedrijfsplan
 • Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad
  • Wilt u een woonruimte veranderen zodat deze woning niet meer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang? Er is dan sprake van ‘het onttrekken van de woning aan de woonruimtevoorraad’. U hebt dan een onttrekkingsvergunning nodig van de gemeente. In de gemeentelijke huisvestingsverordening staan categorieën woningen waarvoor een onttrekkingsvergunning nodig is.

  • De gemeente bepaalt in welke gevallen u een woning mag onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Dit kan in de volgende gevallen:

   • U gaat een woning gebruiken voor iets anders dan bewoning, bijvoorbeeld als kantoor.
   • U wilt 2 woningen samenvoegen.
   • U wilt een woning slopen.
   • U wilt een zelfstandige woonruimte omzetten in onzelfstandige woonruimte.

   Onttrekking met vergunning

   U hebt altijd een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning wilt ontrekken aan de woonruimtevoorraad. Ook hebt u soms een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u een monumentale woning wilt slopen of wanneer u een woning wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (zoals het gebruiken van een woning als kantoor).

  • Vraag de onttrekkingsvergunning aan bij de gemeente. Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig, dan wordt de aanvraag voor een onttrekkingsvergunning meteen ook aangemerkt als een aanvraag om een omgevingsvergunning.

   De gemeente beoordeelt de aanvraag. Vindt zij dat het belang van de onttrekking groter is dan het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad, dan krijgt u de vergunning. De gemeente kan hierbij eisen dat u compensatie biedt door het toevoegen van vervangende en gelijkwaardige woonruimte aan de woningvoorraad. U kunt de compensatie ook geven door het betalen van compensatiegeld. De gemeente kan beslissen u geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van compensatie.

   Wijst de gemeente uw aanvraag af, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ook andere personen die een belang hebben bij de onttrekking, kunnen bezwaar maken en een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank.

  • U hebt de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag:

   • naam en adres van de eigenaar
   • gegevens over de huidige situatie
   • huur- of koopprijs
   • aantal kamers
   • woonoppervlak
   • woonlaag
   • staat van onderhoud
   • gegevens over de beoogde situatie
   • bestemming
   • bouwtekening of omgevingsvergunning
   • compensatievoorstel
   • gegevens bij voorgenomen samenvoeging
   • verwachte huur- of koopprijs
   • de naam van de toekomstige bewoner(s)
   • omvang van het huishouden van de toekomstige bewoner(s)
   • een schriftelijke verklaring van toestemming van de huurder
 • Bouw en verbouw, welstand
  • De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

   De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

  • De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

   • de eigenschappen van de bestaande bebouwing
   • de openbare ruimte
   • het landschap
   • de stedenbouwkundige situatie
   • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
   • samenhang in het bouwwerk
  • U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

   Vraag een voorlopig oordeel aan

   Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een voorlopig oordeel aan de welstandscommissie. Geef hierbij een tekening van wat u wilt bouwen.

   • tekeningen van de gewenste bebouwing
   • details over het uiterlijk van de bebouwing
   • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
   • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast